0

U winkelmandje is leeg.

Totaal0,00 

Winkelmandje zien

  Privacybeleid

  privacybeleid

  INLEIDING

  De besloten vennootschap assar bv, met maatschappelijke zetel rue du calvaire 21, 7300 Boussu, ingeschreven bij de KBO onder het nummer BE 0744.940.402 (hierna “BdB”), host een website via www.brasserieduborinage.be (hierna de “website”).

  BdB bevat het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Artikel I. Toepassingsgebied

  Dit beleid is van toepassing op assar en op al haar medewerkers die betrokken zijn bij het verwerken van gegevens, en bevat richtsnoeren waaraan alle gegevensverwerking moet voldoen.

  Artikel II. Contactpersoon voor de bescherming van persoonsgevens

  assar stelde een manager (DPO) aan die door een team van medewerkers wordt bijgestaan en die belast is met de implementatie en naleving van de wetgeving gegevensbescherming en van dit privacybeleid.

  U kunt contact opnemen met de data protection officer per email op het adres echope@brasserieduborinage.be of per telefoon op het nummer +32 (0)496333516. Met betrekking tot de uitoefening van uw rechten, verwijzen we u naar artikel VI en VII van dit beleid.

  Artikel III. Verzamelen van persoonsgegevens

  De wetgeving inzake gegevensbescherming bevat een aantal basisbeginselen die alle verwerkingsverantwoordelijken in naleving van deze wetgeving moeten voorstaan. Bij twijfel over de toepassing van deze beginselen in een specifiek geval, kunt u voor meer informatie contact met ons opnemen op het adres echope@brasserieduborinage.be overeenkomstig de procedure beschreven in artikel VI en VII.

  Gegevens moeten worden verwerkt met inachtneming van de diverse basisbeginselen en voorwaarden die daaruit voortvloeien: rechtmatigheid, betrouwbaarheid, transparantie, vertrouvwelijkheid en integriteit.

  Wanneer u onze website bezoekt, blijft u anoniem. De informatie die we tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen, wordt gebruikt om uw surfgedrag op deze website en het gebruik dat u ervan maakt te analyseren zodat we de kwaliteit van uw gebruikerservaring kunnen verbeteren.

  Andere gegevens zoals uw naam, voornaam, postadres, telefoonnummer of e-mailadres, worden alleen verzameld met uw instemming, bijvoorbeeld voor de behandeling van uw aanvraag ingediend via het ingevulde contactformulier aan echope@brasserieduborinage.be. Of indien wenst dat we contact met u opnemen, of indien u een aanvraag indient.

  Voorts verbindt BdB zich ertoe uitsluitend gegevens te verzamelen die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw verzoek.

  Artikel IV. Doorgeven van persoonsgegeven

  In bepaalde gevallen kan assar uw persoonsgegevens aan derde-ontvangers doorgeven (IT, dienstverlener, hostingprovider, personeel), zowel binnen BdB als buiten de vennootschap. In ieder geval worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan deze ontvangers die ze voor specifieke doeleinden zullen verwerken. Bij de doorgifte van persoonsgegevens zal BdB altijd de nodige beveiligingsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens te waarborgen.

  Artikel V. Duur van de opslag van persoonsgegevens

  assar zal uw gegevens niet langer opslaan dan nodig is voor het specifieke doel waarvoor ze werden verzameld. Na afloop van de opslagduur, zal assar de gegevens verwijderen of anonimiseren indien zij die nog voor statistische doeleinden wenst te gebruiken. BdB kan de gegevens voor een langere duur opslaan voor doeleinden van geschillenbeslechting, studie of archivering.

  Artikel VI. Rechten van de betrokken personen

  De wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet voor de betrokken personen in diverse rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zodat ze in voldoende mate de controle kunnen behouden over de verwerking van hun persoonsgegevens.

  Recht op inzage

  U kunt assar om bevestiging vragen dat uw gegevens worden of werden verwerkt. Is dat het geval, dan hebt u het recht op inzage in deze gegevens.

  BdB zal u op verzoek een gratis kopie bezorgen van uw verwerkte gegevens. Mocht u extra kopieën wensen, dan kan BdB hiervoor een vergoeding van de redelijke kosten vragen.

  Recht op verbetering

  Mocht u vaststellen dat de door assar opgeslagen gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u assar daarvan op elk moment in kennis stellen zodat zij het nodige kan doen om deze gegevens te verbeteren of aan te vullen. De betrokkene is belast om assar de juiste gegevens te verstrekken.

  Recht om te worden vergeten

  Binnen de grenzen van de wet, kunt u BdB verzoeken om uw gegevens te verwijderen indien hun verwerking niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Recht op beperkig van verwerking

  U kunt verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken, bijvoorbeeld tijdens hun verificatie.

  Recht op overdacht

  U hebt het recht een kopie te ontvangen van uw gegevens in een gangbaar en leesbaar gestructureerd formaat.

  Recht op bezwaar

  U kunt ook bezwaar maken tegen de volledige verwerking of de verwerking voor een specifieke toepassing van uw persoonsgegevens. assar zal de verwerking stopzetten, tenzij zij hiervoor legitieme en dringende redenen kan aanvoeren die voorgaan op uw belangen of die verband houden met de uitvoering of rechtvaardiging van een gerechtelijke procedure.

  Recht om uw toestemming in te trekken

  Indien u BdB toestemming gaf voor een specifieke verwerking, kunt u die toestemming ook op elk moment intrekken.

  Artikel VII. Procedure voor de uitoefening van uw rechten en andere bepaligen

  U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar echope@brasserieduborinage.be en bij uw verzoek een kopie te voegen van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). In principe zal assar uw verzoek binnen een termijn van 1 maand behandelen. In tegengesteld geval, zal assar u de redenen meedelen waarom uw verzoek niet of nog niet werd behandeld.

  Artikel VIII. Klachten

  U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be):

  Via het online formulier: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/klachtenformulier.pdf

  Per e-mail: contact@apd-gba.be

  Per post: drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

  Artikel IX. Cookies

  De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer, de smartphone of de tablet van de gebruiker worden geplaatst op het moment dat hij de website bezoekt.

  U kunt cookies beperken of blokkeren en zelfs cookies verwijderen die al op uw toestel zijn opgeslagen. Als u dat doet, kan het zijn dat u geen toegang meer hebt tot bepaalde delen van onze website. Bovendien kunnen wij dan niet zien of u onze website al eerder hebt bezocht. We zullen u dus opnieuw informeren over de cookieopties en u opnieuw toestemming vragen om cookies te plaatsen.

  U kunt cookies ook beperken of blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen (zie de specifieke informatie in de helpsectie van uw browser om te weten hoe uw cookie-instellingen te beheren).

  Bienvenue
  M'biau & m'belle

  U moet de wettelijke leeftijd hebben om deze pagina te bezoeken.